اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار

58+

مشارکت بیش از 58 کشور از سراسر جهان

178نفر

مشارکت 178 استاد داخلی و بین المللی در کمیته علمی


برگزاری 20 کارگاه و پنل تخصصی

مشارکت بیش از 45 نهاد علمی و انجمن تخصصی

بیش از 800 شرکت کننده